Onze toepassing AGV Artikel 1. Definities 1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt: · Kediri Amsterdam V.O.F.: de gebruiker van deze privacy statement: Kediri Amsterdam V.O.F. gevestigd aan de Linnaeuskade 2 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 33170091; · bezoeker: de bezoeker van de website; · offerteaanvrager: de bezoeker die via de website een offerteaanvraag indient door zijn gegevens en het werk, de dienst en/of de producten die hij uitgevoerd en/of (op)geleverd wenst te hebben in te vullen en deze offerteaanvraag in te sturen; · website: de website kediri.com, waarvan Kediri Amsterdam V.O.F. de eigenaar is. Artikel 2. Persoonsgegevens 2.1. Voor Kediri Amsterdam V.O.F. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de offerteaanvragers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Kediri Amsterdam V.O.F. volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ). 2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:Kediri Amsterdam V.O.F.Linnaeuskade 21098 BC Amsterdam 2.3. Kediri Amsterdam V.O.F. doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven. Artikel 3. Doeleinden van de verwerking 3.1. Kediri Amsterdam V.O.F. verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de offerteaanvrager: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht. 3.2. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt: · Administratieve verwerking om orders te verbinden aan klant. · om de offerteaanvrager offertes te kunnen versturen; · het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving; · het verbeteren van de dienstverlening van Kediri Amsterdam V.O.F.; · om contact met de offerteaanvrager op te kunnen nemen. Artikel 4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 4.1. Kediri Amsterdam V.O.F. zal de persoonsgegevens van de offerteaanvrager niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is. 4.2. Het is Kediri Amsterdam V.O.F. toegestaan de persoonsgegevens van de offerteaanvrager aan een derde te verstrekken:a. indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegevenb. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedurec. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Kediri Amsterdam V.O.F.d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheide. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten Artikel 5. Beveiligingsmaatregelen 5.1. Om inzage van persoonsgegevens van de offerteaanvrager door onbevoegden te voorkomen, heeft Kediri Amsterdam V.O.F. verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens. Artikel 6. Privacy beleid van derden 8.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Kediri Amsterdam V.O.F. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen. Artikel 7. Wijziging gegevens 7.1. Op verzoek verleent Kediri Amsterdam V.O.F. aan de offerteaanvrager toegang tot alle informatie die Kediri Amsterdam V.O.F. van hem bijhoudt. Verder biedt Kediri Amsterdam V.O.F. de offerteaanvrager de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Kediri Amsterdam V.O.F. van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de offerteaanvrager, kan de offerteaanvrager contact opnemen met Kediri Amsterdam V.O.F. via het e-mailadres info@kediri.com. Artikel 8. Contact 8.1. Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Kediri Amsterdam V.O.F. niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met Kediri Amsterdam V.O.F. opnemen. Artikel 9. Wijzigingen 9.1. Kediri Amsterdam V.O.F. behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Kediri Amsterdam V.O.F. raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren. Artikel 10. Cookies 10.1. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies kunnen de computer van de bezoeker of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. 10.2. Kediri Amsterdam V.O.F. maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten  gebruik van cookies, uitsluitend voor het functioneren van de website: Met één uitzondering; Zie artikel 12.3 10.3. Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") op Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Kediri Amsterdam V.O.F. heeft daar geen invloed op. De bezoeker dient de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) raadt te plegen om te lezen wat zij met (persoons)gegevens van de bezoeker doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie: https://www.facebook.com/policies.